Avelsrekommendationer

Glöm ej att röntga din hund innan parning/avelsdebut!

Svenska Älghundklubbens avelsrekommendationer

Till avel användes endast mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar. Detta innebär att endast jaktligt meriterade hundar används som föräldradjur.

Hanhundsanvändning: Hanhunden användes till 5 tikar. Därefter görs ett avelsstopp för utvärdering av avkomman. Avkomman skall meriteras jaktligt i samma nivå som medeltalet i rasen, d.v.s. över 20 % meriterad avkomma. Strävansmålet för meritering bör dock vara att nå den målsättning som finns angiven i respektive Ras Avels Strategi. Avkomman skall ha en låg defektfrekvens (sjukdomsmässigt, mentalt och exteriört). För aktuell information kontakta ditt avelsråd i lokalklubb/rasklubb.

Ger avkommebedömningen ett godkänt resultat kan hanhunden användas till ytterligare 10 tikar, d.v.s. totalt maximalt 15 kullar efter en hanhund. OBS! Att SÄK anser att Norden har en gemensam avelsbas och ovanstående siffror gäller oavsett vilket land hanhunden har använts i.

Ögonlysning: Hund som skall användas till fler än 5 kullar skall vara ögonlyst inom ett år före parning.

Hunden skall vara fri från PRA, Glaukom, Total katarakt, Bakre polkatarakt och annan förändring som ögonspecialist bedömer som allvarlig och/eller ärftlig.

För ytterligare information se respektive ögonsjukdom.

Inavelskoefficient: 0,0-2,5 i varje enskild parning.

En hanhund användes inte till mer än två kullar undan samma tik.

För särskilda rekommendationer gällande de numerärt små älghundsraserna, (Hälleforshund, Svensk Vit Älghund, Karelsk Björnhund och Laikaraserna) hänvisas till respektive ras hemsida.

Sjukdomar och defekter

Höftledsdysplasi:

Höftledsröntga innan parning. Om avelsdjuren inte är röntgade får kullen registreringsförbud. OBS! Gäller samtliga raser.

Jämthund och Norsk Älghund Grå.
 • Sedan 1/1-2013 har beräkningar av HD-index införts för dessa raser.
 • Minst ett av föräldradjuren i en kombination skall ha höftledsstatus grad A.
 • Om en parning, mot förmodan, görs där inget av föräldradjuren har A-höfter skall genomsnittliga höftledsindex vid parningstillfället vara över 100.
 • Använd inte hundar med höftledsstatus C, D, E.
 • Gör inte om en kombination som har gett avkomma med höftledsdysplasi.
 • Läs mer om HD-index nedan.
Svensk Vit Älghund, Hälleforshund, Karelsk Björnhund, Norsk Älghund Svart, Östsibirisk Laika, Västsibirisk Laika, Ryskeuropeisk Laika:
 • Para inte två hundar med B-höfter. Använd inte hundar med höftledsstatus C-E.
 • Gör inte om en kombination som har gett HD.
 • Om hundar med höftledsstatus C-E används i avel så medför detta att avkomman får avelsförbud (undantag Hälleforshunden).

Elbow Dysplasia, ED, Armbågsledsdysplasi:

Använd inte hund med anmärkning på armbågarna i avel. Gör inte om en kombination som gett ED.  OBS! Från den 1 januari 2010 gäller att båda avelsdjuren födda efter 2009-01-01 ska vara ED röntgade u.a. (0) före parning. Gäller samtliga älghundsraser förutom Norsk Älghund Grå, som fr.o.m. 2014-01-01 inte längre har detta krav.

ED-index kommer fortsättningsvis att anges för Jämthund (1/1-2013).

Patellaluxation:

 • Använd inte defekt hund i avel. Gör inte om en kombination som har gett patellaluxation.

Glaukom, Grön starr:

 • Sjuk hund, dess föräldrar och helsyskon utesluts ur avel. Avkomma till sjuk hund utesluts ur avel.

Progressiv Retinal Atrofi, PRA:

 • Sjuk hund, dess föräldrar och helsyskon utesluts ur avel, liksom avkomma till sjuk hund.

Katarakt:

 • Hund med diagnosen Total katarakt, Bakre pol katarakt eller annan katarakt som, av ögonspecialist, anses ärftlig och/eller allvarlig används inte i avel.
 • Hälleforshund: Obligatorisk ögonlysning av samtliga avelsdjur inom ett år före parning.

Epilepsi:

Vänta med avelsdebuten hos syskon till sjuk hund tills de är 3½-4 år. Avelsdjur som har gett fall av misstänkt epilepsi kan möjligtvis användas med största försiktighet i någon annan kombination. Skulle något mer fall uppstå måste hunden omedelbart tas ur avel. Använd enskilt avelsdjur med begränsning. Fortsätt att kartlägga förekomsten av krampanfall.

Renal dysplasi:

 • TidigareProgressiv Nefropati, PNP, Ärftlig njursvikt. Sjuk hund, dess föräldrar och avkomma utesluts ur avel.

Diabetes mellitus, sockersjuka:

 • Använd inte sjuk hund i avel.

 

OBS! Gör alltid en sjukdomsanmälan och skicka in till SÄK!

Blankett finns på hemsidan och i Älghunden. Gäller alla sjukdoms tillstånd på nu levande men även döda hundar. OBS! Hundägare, uppfödare eller hanhundsägaren till aktuell hund kan fylla i och skriva under anmälan.

Avelskommittén Svenska Älghundklubben 2014-09-23

pdfHD-index_rev_140916.pdf

 

Övrigt att tänka på vid avel:

Information från SKK:s Avelsdata på länken nedan:

Information om SKK:s Grundregler finner Du på länken nedan:

Information om SKK,s Registreringsbestämmelser på länken nedan.

ÅJ 2009 04 18

Senast uppdaterad: nov 27, 2016 @ 13:42

Share