Höftledsdysplasi – HD

Höftledsdysplasi – HD

Höftledsdysplasi är en utvecklingsrubbning i höftleden. Detta innebär att ledhuvud och ledpanna inte passar ihop. Vilket leder till onormalt slitage i leden, tryckbelastning i leden som gör att ledbrosket nöts, onormala sträckförhållande i ledband och ledkapsel och förkalkningar. Detta kan sedermera leda till stelhet, hälta och smärta. Höftledsdysplasi har en polygen arvsgång. Även miljöfaktorer kan ha en viss betydelse för utveckling av sjukdomen. Ingår i SKK´s bekämpningsprogram vilket innebär att samtliga avelsdjur skall vara HD- röntgade innan parning för att avkomman skall kunna registreras.

Avelsrekommendation Jämthund och Norsk Älghund Grå. Sedan 1/1-2013 har beräkningar av HD-index införts för dessa raser.

Minst ett av föräldradjuren i en kombination skall ha höftledsstatus grad A.

Om en parning, mot förmodan, görs där inget av föräldradjuren har A-höfterskall genomsnittliga höftledsindex vid parningstillfället vara över 100.

Använd inte hundar med höftledsstatus C, D, E.

Gör inte om en kombination som har gett avkomma med höftledsdysplasi.

Läs mer om HD-index nedan.

Svensk Vit Älghund, Hälleforshund, Karelsk Björnhund, Norsk Älghund Svart, Östsibirisk Laika, Västsibirisk Laika, Ryskeuropeisk Laika:

Para inte två hundar med B-höfter. Använd inte hundar med höftledsstatus C-E.

Gör inte om en kombination som har gett HD.

Om hundar med höftledsstatus C-E används i avel så medför detta att avkomman får avelsförbud (undantag Hälleforshunden).

Avelskommittén vill arbeta för att flera hundar skall komma till röntgen och uppmanar uppfödarna till att få i väg sina avkommor till röntgen. Från och med 2007 kommer det att krävas att minst 50% av kullen är röntgade för att en hund skall tas in på unghund- eller ungtiklistan.

 

HD-index

HD-index & ED-index

HD-index har införts för jämthund och norsk älghund, grå (gråhund) från 1/1-2013. ED-index har införts för jämthund från 1/1-2013.

Index är en skattning av hundens avelsvärde för HD respektive ED och innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD/ED, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende HD/ED.

Index gör det möjligt att i avelsvärdering skilja individer med samma röntgenstatus åt och därmed få en säkrare värdering av den tilltänkta avelshundens avelsvärde för HD/ED.

Avelsvärdet är en förutsägelse om hur hundens avkommor kommer att utvecklas i en viss egenskap och ger således en uppfattning om viken effekt vi kan förvänta oss i kommande generationer av att använda det aktuella djuret i avel.

Vid beräkning av index korrigeras även för effekten av flera icke ärftliga faktorer som kan inverka på röntgenresultatet. Jämförelsen av avelsvärden för individer av olika kön, ålder osv. blir därmed mer rättvisande.

Index publiceras i SKK´s Avelsdata för hundar födda år 2000 eller senare med eget röntgenresultat för HD/ED. Index publiceras även för utländska hundar vars röntgenresultat inte registrerats i SKK´s veterinärdataregister men som, genom information från sin avkomma, uppnått en säkerhet i det skattade avelsvärdet motsvarande eget resultat. Denna säkerhet i skattningen uppnås vanligen då 5-8 avkommor har röntgats.

För svensk hund med avkommor röntgade i andra länder, inkluderas i den svenska indexberäkningen endast resultat registrerade i SKKs databas. SKK lägger inte in resultat för utländska avkommor till svenska hundar. Detta eftersom det finns en uppenbar risk att övervägande positiva resultat då rapporteras in, något som skulle medföra missvisande skattningar av hundens avelsvärde (index).

Rasens (referenspopulationens) genomsnittliga index är 100. Högre värden motsvarar bättre index. Svenska indexvärden är inte direkt jämförbara med indexsiffror från andra länder då referenspopulationen inte är densamma. Även den genetiska nivån avseende exempelvis HD i olika länders populationer av samma ras kan ibland skilja sig något åt. En hund med ett index över 100 har dock ett avelsvärde som är bättre än genomsnittet i respektive lands population.

Medelfelet är ett mått på indexets säkerhet och anger hur många enheter hundens index förväntas variera som mest mellan olika beräkningstillfällen (+/- medelfelet). Ett mindre medelfel indikerar ett säkrare index. Medelfelet för ett mycket säkert index ligger runt 5, medan ett index baserat enbart på information om hundens eget röntgenresultat har ett medelfel runt 12-13. Detta innebär att ju flera individer som röntgats desto säkrare är siffran för index. Egen avkomma påverkar index mest.

HD/ED-index beräknas en gång per vecka och uppdateras vanligen i Avelsdata varje tisdag.

HD-index har tidigare införts för 5 st raser. Nu har jämthund och gråhund tillkommit.

I SKK´s registreringsbestämmelser står följande:” För de raser där beräkning av HD-index görs, för hund med officiell höftledsstatus, rekommenderas att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället är större än 100. Hundar med höftledsstatus D eller E får inte användas i avel oavsett HD-index. Om uppfödare använder djur med höftledsstatus D eller E av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller E.

För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B.”

Föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället redovisas för respektive kull i Avelsdata som preliminärt kullindex vid parning. Ett preliminärt kullindex beräknas för samtliga kullar födda efter 1 januari 2013 där båda föräldradjuren har ett indexvärde.

Då HD/ED-index är ett helt nytt avelsinstrument har Svenska Älghundklubben beslutat att följande avelsrekommendationer tillsvidare gäller.

Svenska Älghundklubbens avelsrekommendation gällande Höftledsdysplasi:

  • Minst ett av föräldradjuren i en kombination skall ha höftledsstatus grad A.
  • Om en parning mot förmodan görs där ingen av föräldradjuren har A-höfter skall det genomsnittliga höftledsindex vid parningstillfället vara över 100.
  • Använd inte hundar med höftledsstatus C, D, E.
  • Gör inte om en kombination som givit avkomma med höftledsdysplasi.

 Svenska Älghundklubbens avelsrekommendationer gällande Armbågsledsdysplasi, Elbow Dysplasia:

  • Använd inte hund, med anmärkning på armbågarna, i avel. Gör inte om en kombination som givit ED.
  • OBS! Svenskregistrerade avelsdjur födda efter 2009-01-01 skall vara ED röntgade u.a. (0) före parning. Detta gäller samtliga älghundraser. Undantaget Norsk Älghund Grå (fr.o.m. 1/1-2014).
  • ED-index kommer fortsättningsvis att anges för jämthund.

OBSERVERA  ATT SÄK´S REKOMMENDATIONER, GÄLLANDE HD/ED-INDEX KAN KOMMA ATT FÖRÄNDRAS.

SÄK´s avelskommitté och Styrelse.

 

 Senast uppdaterad: nov 28, 2016 @ 01:15

Share