Jaktprov vildsvin för ställande hundar

Officiella jaktprov vildsvin för ställande hundar

Det är mycket tillfredsställande att vi nu har alla beslut som krävs för att starta rubricerade jaktprov. Det goda samarbetet mellan Svenska Laikaklubben, Svenska Älghundklubben och Svenska Kennelklubben är det som lagt grunden till detta strategiskt viktiga beslut.

Huvudargumenten för proven har varit:

  • Styrning av aveln som ger oss bättre vildsvinshundar samt bl.a. förhoppningsvis kommer att leda till en minskning av blandrasaveln.
  • Förbättring av jaktetiken därför att ensamma ståndhundar minskar skador på hundar och viltet samt att vi via proven kommer att få tillgång till bättre eftersökshundar.

Vad händer nu:

De officiella proven kommer att starta 1 okt. 2008. SÄKs jaktprovskommitté kommer att vara huvudman för proven. Arbetsgruppen som ansvarat för försöksverksamheten kommer under de första två årens revideringsperiod att leda provverksamheten.

Arbetsgruppen består av:

  • Lars Larsson, provansvarig.
  • Jan Gustavsson, provledare.
  • Torkel Norling, provregelansvarig.
  • Conny Jacobsson, SÄKs representant i arbetsgruppen.
  • Till gruppen kommer också att knytas någon dataansvarig.

Vidare skall vi begära hos SKK att få våra domare auktoriserade och eventuellt också nyrekrytera domare.

Anmälningsblanketter, blanketter för domarberättelser, skogskort samt provregelfolder skall konstrueras och tryckas, kopplingen till jyckedata skall utredas.

Avgifterna för proven kommer snarast att fastställas.

Frågan om ev. jaktchampionat kommer att behandlas och beslutas om i samband med revideringen av proven efter två år. Detta enligt SKKs arbetsordning. Eventuella prisprov, under revideringsperioden, kommer att stambokföras hos SKK och ligger till grund för framtida jaktchampionat.

Nu hoppas jag att många hundägare tar chansen och anmäler sina hundar till jaktproven denna första provsäsong med officiella jaktprov vildsvin. Anmälningsblanketter hittar du på hemsidan.

Lars Larsson
provansvarig

Share