Bli medlem – medlemsavgifter etc

Medlemskapet löper per kalenderår (jan-dec). Varje enskild lokalklubb fastställer medlemsavgiften på sina respektive årsmöten.

Sätt in avgiften på Bg 218-6179.
Utländska medlemmar kan sätta in avgiften på Handelsbanken IBAN: SE29 60000 0000 0031524 2841 SWIFT: HANDSESS. (Norska kontot avslutat).

Skriv namn och fullständig adress (viktigt!), gärna tel.nr. och e-post adress också.
Medlemskort kommer på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK.

Är ni två personer som äger samma hund, så ska bägge vara medlemmar. Är det inom samma familj, så kan den ena vara familjemedlem.

Nytt inbetalningskort/medlemskort för nästkommande år, skickas i december till personer som är medlemmar innevarande år.

OBS! Ni som betalar in sent på året – uppge vilket år som medlemskapet ska gälla.

Svenska Älghundklubben är indelad i 10 st lokalklubbar och 6 anslutna rasklubbar.
Medlem i Svenska Älghundklubben erhåller automatiskt medlemskap i den lokalklubb som medlemmen valt att tillhöra. Med medlemskapet följer rösträtt i denna lokalklubb.
Medlem som önskar gå jaktprov har företräde i sin hemmaklubb och möjlighet till prov i annan lokalklubb, om denna lokalklubb medger detta.
För kvalificering till SM gäller att jaktprovet ska ha genomförts i regi av den lokalklubb som medlemmen valt att tillhöra.

 

Medlemsavgifter 2020

lokalklubb

nr

avgift för
fullbetalande
2020

avgift för
familjemedlem
2020

Sydsvenska ÄK

10

300:–

60:-

Västsvenska ÄK

20

300:-

50:-

Östsvenska ÄK

30

300:-

50:-

Gävleborgs ÄK

40

300:-

50:-

Bergslagens ÄK

50

300:-

50:-

Dalarnas ÄK

60

300:-

50:-

Jämtl/Härjedalens ÄK

70

300:–

50:-

Västernorrlands ÄK

80

350:-

50:-

Västerbottens ÄK

90

300:-

50:-

Norrbottens ÄK

95

300:-

50:-

Kontakta lokalklubbar »

Svenska Älghundklubben

pdfStadgar_för_Svenska_Älghundklubben.pdf

SÄK Ansvar, roller och arbetsformer:
pdfSÄK_Ansvar_Roller_mm.pdf

Som medlem i någon av SÄKs lokalklubbar får du:

 • rätt att delta på lokalklubbarnas utställningar, jaktprov, vildsvinsprov och viltspårprov
 • Svenska Älghundklubbens tidskrift Älghunden
 • personlig avelsrådgivning
 • möjlighet att genom klubbarbete påverka Älghundklubbens syften

För Svenska Älghundklubben gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom

 • att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar
 • att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
 • att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
 • att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägare och hundägandet.

För att uppnå uppsatt mål ska klubben

 1. informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Älghundklubben – dess mål, organisation och arbetsformer
 2. informera om till klubben hörande raser och deras användningsområden
 3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer
 4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens raser inom och utom landet
 5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning
 6. utforma regler för jaktprov och tävlingar samt utbilda, auktorisera och avauktorisera domare för prov- och tävlingsverksamheten enligt den ordning som regleras i SKKs stadgar
 7. anordna prov, utställningar och tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser
 8. stödja och medverka i SKKs forskningsarbete
 9. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

Du som önskar bli medlem…

Svenska Älghundklubben är en ansluten specialklubb till Svenska Kennelklubben. Som medlem i någon av SÄKs lokalklubbar får du:

 • rätt att delta på lokalklubbarnas utställningar och jaktprov
 • Svenska Älghundklubbens tidskrift ”Älghunden” 4 ggr/år
 • personlig avelsrådgivning
 • möjlighet att genom klubbarbete påverka Älghundklubbens syfte

 Senast uppdaterad: jan 15, 2020 @ 20:45

Share