Om framtiden och avelsbas

Det har under de gångna verksamhetsåren bytts folk i styrelser och övriga funktionärer flera gånger.

Därför uppmanar SÄK,s AK lokalklubbar och rasklubbar, framförallt funktionärer i de avelsgrupper som hanterar avelsfrågor, att i studiecirkelform anordna utbildning i genetik.

Den tidigare kända ”genetikvideon” är numera överförd till DVD och är därmed mera lätthanterlig. Övrigt studie materiel och DVD kan beställas från SÄK,s kansli.

SÄK,s AK har hos Genetica beställt och erhållit en genetisk analys över avel 2003 – 2008 på Jämthund och Gråhund. En tidigare analys hade visat att:

Under 1990- talet var det nära kris i genetisk avelsbas hos framförallt Jämthunden då antalet individer, som låg till genetisk grund för den avel som bedrevs låg på ca: 60 individer.

Under tiden 1998 – 2002 hade den utnyttjade genetiska avelsbasen ökat till ca: 140 individer.

Denna stegring i positiv riktning av utnyttjad genetisk avelsbas kan härledas till de åtgärder och rekommendationer som vidtogs av SÄK, bl.a. hanhundsbegränsningen till max 15 kullar och införandet av rekommendationer gällande inavelskoefficient. IK finns noterat på samtliga stamtavlor i Jyckedata.

När nu den nya analysen kommit och de resultat som tillställts oss, kan vi konstatera att trenderna går åt fel håll. Den genetiska avelsbasen har återigen sjunkit! Nu till ca 120 individer!

En orsak till den vikande trenden är enligt Genetika,s analys överanvändandet av Älgnäsets Jeppe med ca: 1400 barnbarn och Klövkampens Uro med över 900 barnbarn.

Den överdrivna aveln på finska importer med bl.a. Nissas Foni med 890 barnbarn och med en tik i tidigare generation som finns i stamtavlan på de flesta finska importerna är naturligtvis inte bra för den genetiska mångfalden hos kommande generationer.

Sannolikt uppstår en del problem de närmaste åren med släktskap hos våra rasers avelsdjur, om inte vi ser upp och tänker framåt i tiden om hållbar sund avel med utvecklingsmöjligheter.Beräknad tillgänglig avelsbas beräknas hos Jämthunden till 500 individer.

Hos Gråhunden har populationen sjunkit med ca: 2/3 och den genetiska avelsbasen har från 2003 – 2008 sänkts endast med några få individer, men trenden pekar nedåt. Vad som bör uppmärksammas är att det i rasen förekommer två avelshundar med onormalt stor spridning.

Jagarens Gorbatjov har lämnat tydliga avtryck i rasen från 1998 – 2008 av 8951 S-reg. hundar finns Gorbatjov i 2119 stamtavlor!!

Jagarens Koss finns under samma tid i 922 S-reg. hundar. Med tanke på att dessa hundar även finns i stamtavlorna i Norge och Finland, kommer det förmodligen i framtiden bli problem att hitta obesläktade avelsdjur. Genetisk använd avelsbas hos Gråhunden är enl. Genetica 105 individer och tillgänglig avelsbas är 387, över 3,5 ggr så många som utnyttjats i avel.

Genetica påpekar att, det är ändå klart att det finns ett betydande utrymme för en behövlig breddning av avelsbasen utan att urvalsmöjligheter för vare sig jakt eller exteriör skulle gå förlorade.

I sammanhanget kan nämnas att varje individ beräknas hos genetiker, vara bärare av 5 – 10 skadliga gener.
En tydlig nergång i antalet valpar vid stigande IK, är något som också påpekas i analysen från Genetica, liksom problem med löp, dräktighet och valpning.

Utan att lägga några synpunkter på ovanstående avelshundars bruks- eller exteriöra kvaliteér från AK, måste vi ändå påpeka att denna spridning i resp. ras inte är försvarbar i ett långt och hållbart perspektiv. Det åligger varje ägare till avelshund och uppfödare att för rasernas fortsatta utveckling och framtida hållbarhet, ta sitt ansvar. Nu!!
De numerärt mindre raserna har särskilda rekommendationer, men uppmanas ändå att vid avel och uppfödning i sina led, varna för de konsekvenser en för stor användning och spridning hos barn o barnbarn kan få i förlängningen.

De två mindre raserna med öppen stambok (Hälleforshund och Svensk Vit Älghund) borde även fortsättningsvis hålla stamboken öppen. Detta för att lättare kunna tillföra genetiskt material utifrån. Då kan man, med ett planerat tillvägagångssätt, genomföra godkända parningar med utvalda hundar. Härmed kan det också vara lättare att ta in individer i rasen, som tillkommit genom okontrollerad avel, men som kan tillföra nytt genetiskt material som kan vara till gagn för rasen.

SÄK:s avelskommitté gm.// Håkan Forsman

Share