SÄKs årstämma i Stockholm 2010

pdfÅrsstämmoprotokoll 2010.pdf

01Avprickning av delegater

 hotell

På det centralt belägna hotellet i Stockholm med en fin vy över nattlivet i vår huvudstad så samlades det Svenska Älghundsfolkets representanter för att avhandla ett flertal motioner med förslag om olika förändringar för den Svenska älghundsverksamheten.  

berglundLars Berglund, Östsvenska Älghundklubbens ordförande hälsade alla välkomna till vår vackra huvudstad.

utsiktII

Denna vackra vårdag i slutet av april började med ett föredrag av Lennart Sjöström, chefsveterinär på Strömsholm, som talar om AD, Armbågsledsdysplasi, hos våra jakthundar. En sjukdom som är genetiskt betingad och som utvecklas i hundens uppväxt och inte av yttre påverkan. En av orsakerna till att AD utvecklas är att hunden växer för fort och då ofta beroende på felaktig utfodring med ett för kraftigt foder när valpen är fyra till sex månader. I undantagsfall så kan en äldre hund bli sjuk av AD men det är då oftast beroende av att det genetiskt anlaget utlöses av ett trauma. 

sjostromLennart Sjöström, chefsveterinär på Strömsholm

Om Hunden har dubbelsidig AD så är det inte säkert att man som hundägare ser den hälta som orsakas av AD. Man kan konstatera att om man vid 18 månaders ålder röntgar hunden och den friskförklaras för AD så den hälta som man finner hos hunden när den har blivit några år äldre att den endast i undantagsfall beror på AD ,utan det är någon skada som gjort hunden halt. Ett bra sätt att stärka hundens muskulatur och benstomme är rätt sammansatt valpfoder avsett för stora hundar och att den får springa och leka så mycket den vill utan att man ställer fysiska krav på den.

mornerTorsten Mörner ordf. Svenska Jägareförbundet.

Som andra föredrags-hållare denna dag är Torsten Mörner, t.v, ordförande i Svenska Jägareförbundet, med några ord om hur förbundet arbetar i dag. Bland annat så ger han en ordentlig information om dagens stora diskussion, Vargen och förutsättningarna att vi i framtiden får möjlighet att förvalta den med jakt. Vargen är ett djur som har gett upphov till många olika påståenden som direkt sticker kniven i ryggen på våra forskare som arbetar för att skaffa oss ökad kunskap så att vi bättre kan förvalta vargen, älgen eller något annat djur som intresserar oss och som vi vill hjälpa till att just förvalta.

holmstenStrax innan själva årsstämmans öppnande kan man finna SÄKs ordförande Lennart Holmsten djupt engagerad i stämmohandlingarna eller är det möjligen en dator.

podieMed en förskjutning på en timme så började själva stämman med att välja Torsten Mörner till dagens stämmoordförande och Torbjörn Jansson till sekreterare för dagen

På årsmötets punkter 13 till 15 så väljs de personer som skall bli SÄKs styrelse och övriga förtroendevalda. Till SÄKs ordförande föreslog valberedningen Lennart Holmsten som stämman enhälligt valde. Den enda förändring som beslutades om var att efter avgående Håkan Forsman välja Hans Lantz, JHÄK. Övriga ledamöter är Arne Karlsson, Ove Eriksson, Stig Ahlsbäck, Jan-Anders Thorud, Joel Olenäs, Clas Johansson och Conny Jakobsson. Till valberedningen väljs Thomas Eriksson som sammankallande och Våge Lundgren till ledamot istället för Bengt Svensson. Fredrik Tofilovski kvarstår ett år till.

erikssonThomas Eriksson, valberedningens sammankallande

Motionsbehandlingen började med en motion från Jämthundsklubben om förändring av provreglerna med bland annat att man ändrar koefficienten på moment fem från 1,0 till 2,0. Styrelsen ger stämman förslaget att besluta att just denna motion överlämnas till jaktprovskommittén för behandling vid nästa regelrevidering vilket också stämman beslutar.

jubergetÅsa Juberget

I motion två så föreslår Bergslagens ÄK en förändring av avelsrekommendationer för AD för Jämthunden. Ett motion som styrelsen föreslår avslag på den den pekar ut en enskild ras. Man vill dock klargöra det beslut man tagit om att hundar födda efter 2009-01-01 skall AD-röntgas. Motionen föredras av Åsa Juberget som poängterar risken med att om vi inte nu omgående börjar röntga jämthunden så kan man inom en snar framtid se problem med just AD hos rasen Jämthund och vill att motionen bifalls så att AD kan motverkas. Åsa med flera yrkar bifall till motionen. Hans Lantz visar några bilder och föreslår att motionen skall avslås precis som VBÄK genom Thomas Eriksson.

lantzHans Lantz

Även Peter Antonsson för Jämthundklubben yrkar avslag på motionen. Ordförande finner att stämman har avslagit motionen varvid votering begärs som bekräftar ordförandens uppfattning av stämmans röstning om att motion skall avslås.

Motioner tre och fyra kommer från Jämtland/Härjedalens ÄK och där man i motion tre förslår att det skall skapas bättre information på SÄKs hemsida med fler listor till hjälp för avelsarbetet. I motion fyra så vill man att ett viltspårprov skall jämställas med särskilt älgspårprov för erhållande av ett Jaktchampionat. Båda dessa motioner föreslår styrelsen avslag på.

VBÄK genom Thomas Eriksson yrkar att motion nummer tre skall bifallas då den innehåller intentioner som kan vara till hjälp för avelsarbetet med våra älghundar. Även Västernorrland och Bergslagen vill att motionen bifalls. Ordförande finnar att motion skall bifallas.

jakobssonConny Jakobsson

Conny Jakobsson föreslår att motion nummer fyra skall avslås då han anser att det är viktigare att hunden kan följa ett spår på en levande älg än ett konstgjort spår. Även Sydsvenska ÄK vill att motionen skall avslås.

yngvessonStaffan Yngvesson

Staffan Yngvesson, VBÄK och Västernorrland med flera vill att motionen skall bifallas. Sven Gunnar Sivertsson från JHÄK talar för motionens bifallande och ett tilläggsförslag om att frågan bör följas upp av jaktprovskommittén. Frågan föranleder en längre diskussion med redogörelse för de olika proven och många för och emot. Ordförande finnar att stämman bifaller motionen med det föreslagna tillägget. I den femte och sista vill JHÄK att man inte ger en hund ett nytt prov om hunden inte kan utnyttja full tillåten söktid på grund av dagens längd.

Denna motion föreslår styrelsen att motionen anses besvarad samt att överlämna den till jaktprovskommittén för behandling vid nästa regelrevidering. Bergslagens ÄK vill att motionen bifalls. Ordförande finner att stämman följer styrelsens förslag om att den anses besvarad.

Text och bild: Kenneth Vestman
Share