Stoppa överanvända hundar!

Vid överläggningar i möte med Nordisk älghundunion beslöts att i respektive land söka betrakta Norden äga en gemensam avelsbas. SÄK och dess avelskommitté med avelsgrupper arbetar fortsättningsvis enligt detta, som helt är i linje med vår tidigare inriktning. Ingen hund i Sverige skall användas till mer än totalt fem kullar, förrän avkomman nått pristagarprocenter av rasens medeltal eller däröver. I Sverige ligger pristagarprocenterna i avkomman på ungefär 20 % för jämthund och gråhund, vilket värde skall vara riktmärket.
Alla hundar äger rätten att användas, utan hänsyn till resultatet, till 5 kullar utan anmärkning. Blir resultatet godkänt enligt ovan, kan hunden användas upp till 15 kullar. Sedan skall hunden stoppas i avelsverksamheten.
Antalet kullar skall gälla totalt i de nordiska länderna.
Användningen kan kollas i respektive lands kennelklubbs hemsida. Kontroll kommer löpande att ske av avelskommittén.
Överträdelser kommer att publiceras på SÄK:s hemsida och medlemsboken ”Älghunden” med namn på hund och ägaren.

Harald Gustavsson

Share