Borås 2014-07-02

 

Synpunkter från Västsvenska Älghundklubben angående färdvägen till Nya Nordiska Jaktprovsregler

 

Vad är målet?

Bör finnas ett uttalat mål att arbeta emot jaktprovsverksamhet, avel etc.

NÄU

Skall vara lika antal deltagare från varje land om totalt 9 personer. Kravet på dessa personer är att de skall vara mycket kunniga i avel, jaktprovsfrågor, data och framförallt besitta god förhandlingsvana.

Plan B

Bör finnas och arbeta för en plan B om ej detta samarbete kommer till stånd. Såsom parallell revidering av dagens jaktprovsregler.

Provbedömningar

Hur går vi tillväga? Att döma enligt Nya Nordiska Jaktprovsregler måste göras separat då proven utförs på helt olika sätt.

Information

Det skall rensas på SÄK´s hemsida vad gäller gamla dokument. Skall vara solklart vilket/vilka dokument som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Måste samtidigt vara noggranna med information till lokalklubbar/medlemmar och domare.

 

Vi gör detta på vår fritid med semesterdagar och egna jaktdagar som insats, därför är det viktigt att det inte krånglas till och glädjen i det vi gör fortsättningsvis finns kvar.

 

Regelgenomgång av Nya Nordiska Jaktprovsregler i Västsvenska Älghundklubben

 

VSÄK har vid två tillfällen samlats för att diskutera ovanstående med våra domare. 2014-06-17 samlades 28 domare på Väla Kursgård, 2014-06-25 samlades 10 domare på Trollhättans Jaktskyttebana. Per Särnmark och Osborn Stockelberg deltog vid båda mötena.

Nedanstående kommentarer är en sammanställning av båda mötena;

”Bestämmelser för jaktprov med älghundar”

P 13 Provtid

Provtiden måste vara slut vid mörkrets inbrott.

P 13:1 Söktid

Skall skrivas som det står i nuvarande svenska regler, söktiden förlängs max 1 timme.

”Momenten”

Tempo lyfts ur sökmomentet  till provberättelsen genom kryssruta( utmärkt, mycket bra, bra, godtagbart, dåligt). Skall noteras då det är viktigt ur avelssynpunkt

Moment 1: (Sök)

Sökturernas sträckor stryks, blir olika resultat beroende på vilken utrustning som används. Domarens kunnighet kan påverka momentet negativt. Vi behöver inte låsa fast oss vid avstånd, tex 6-800m, 4-600m. Sökmönstret skall väga tyngre än avståndet, viktigt att hunden söker av marken som föraren rör sig i. Vi anser att upptag på första sökturen max skall generera 5 poäng oavsett avstånd. Koeff. sänks till 1.0 från 1.5.

Moment 2: (Förmåga att finna älg)

Vi anser att detta moment är en bedömning av hundens förmåga att finna älg då den fått vittring eller slag. Sökets omfattning och sökmönster skall bedömas under sökmomentet, inte i detta moment. Vi anser av denna anledning att p 1 och 2 skall strykas i anvisningarna. P 3, det totala avståndet från släpp till upptag anser vi inte vara genetiskt mätbart då detta beror på var älgen står. Avståndet stryks för p 7, 8, 9 och 10, det är inte hur långt bort upptaget är utan hur hunden hittar älgen som är viktigt.

Moment 3: (Förmåga att ställa älg i upptaget)

Enligt moment 5 nuvarande svenska regler. Detta är enda momentet där vi mäter ståndfastheten, därför är det viktigt att testa om hunden skäller i 90 minuter utan stöd av föraren.

Moment 4: (Ståndskallets kvalité)

Enligt moment 6 nuvarande svenska regler, viktigt med fast stånd. Gångstånd skall inte premieras, 2 stötningar anser vi räcker.

Moment 5: (Vilja att förfölja)

Överdrivet förföljande skall inte premieras. Kanske en maxsträcka bör införas?

Moment 6: (Ställande av flyende älg)

Enligt moment 8 nuvarande svenska, bättre formulering. 2 stötningar räcker.

Moment 7: (Skalltid)

Vi anser att gångstånd ej bör överstiga fast stånd, detta gynnar ståndhundar.

Moment 8: (Skallets hörbarhet)

Ok

Moment 9: (Täthet och täckning)

Ok

Moment 10: (Lydnad och samarbete)

Detta moment skall delas på och utföras enligt svenska moment 12 och 13. Återgång och orienteringsförmåga bör bedömas i momentet samarbete. Moment 10 blir sonika ett rent samarbetsmoment.

Moment 11: (Lydnad) NYTT

Enligt nuvarande svenska moment 13, mycket viktigt att föraren kan styra hunden. Höja koeff. från 0.5 till 1.0 (0.5 tas från sökmomentet)

”Prisvalörer”

1:a                      70 p samt minst 90 minuter fast stånd

2:a                      60-69.5 p samt minst 60 minuter fast stånd

3:e                      50-59.5 p samt minst 30 minuter fast stånd

För att bli jaktchampion måste hunden vara bedömd i samtliga moment.

 

Noterat av Per Särnmark/ Anders Henriksson


 

 

 

 

 


Tillbaka