Utställningsinformation

Utställning

Utställning är ett avelsverktyg som används för att bevara en bra exteriör på rasen och gynna utvecklingen av goda bruksdelar på hunden som gynnar en ställande älghund. Det sistnämnda är speciellt viktigt med tanke på att älghunden ofta jobbar hårt och länge och ibland i mycket ogynnsam terräng. Önskvärda exteriöra egenskaper hos en älghund beskrivs i rasstandarden.

Uppfödare och avelsråd använder resultaten från utställningar för att ta reda på vilka föräldradjur och kombinationer av föräldradjur som tillsammans bidrar till att älghundarna blir en mer komplett jakt- och familjehund. Utan utställningar, jaktprov och noggrant avelsarbete så hade inte älghundarna varit de robusta, friska och mentalt starka jakthundar, som vi jagar med och gläds över idag.

Under utställning utvärderas även hundars mentalitet och förmåga att föra sig i närheten av andra hundar. Genom att premiera hundar med god mentalitet och underkänna hundar med dålig mentalitet så har älghundarnas mentala status utvecklats och är idag utmärkt.

 

Allmän information inför utställningar

Anmälningstiden

går ut ca 2-3 veckor före utställningsdagen för SÄK’s utställningar.
Se respektive lokalklubbs utställningsinformation för mer exakta anmälningstider.

 

Anmälan och anmälningsavgift

Anmälan till utställning görs via Provdata.

Anmälningsavgiften skall vara betald vid anmälningstidens utgång och görs lämpligast genom Payson. Betalningslänken erhålles i anmälningsbekräftelsen.

Anmälningsavgifter

för 2022


Valpklass 130 kr
Juniorklass 310 kr
Unghundsklass 310 kr
Jaktklss 310 kr
Öppen klass 310 kr
Championklass 310 kr
Veteranklass 190 kr
Avels- o Uppfödarklass Avgiftsfri

 

 

Lokalklubbarnas infosidor

Norrbottens Älghundklubb, nr 95 Västerbottens Älghundklubb, nr 90 Västsvenska Älghundklubben, nr 20 Jämtland/Härjedalens Älghundklubb, nr 70 Sydsvenska Älghundklubben, nr 10 Östsvenska Älghundklubben, nr 30 Dalarnas Älghundklubb, nr 60 Bergslagens Älghundklubb, nr 50 Gävleborgs Älghundklubb, nr 40 Västernorrlands Älghundklubb, nr 80

Klicka på en region så kommer du direkt till den lokalklubbens utställningssidor.

Medlemskap

Ett medlemskap i Svenska Älghundklubben, eller annan av FCI erkänd älghundklubb, är obligatoriskt och detta gäller för samtliga ägare till hunden.
(Är det flera ägare med samma bostadsadress, går det bra att lösa ett s.k. familjemedlemskap.)

Information om medlemskap finns här, eller kontakta SÄK’s kansli, så får du reda på hur det går till och vad det kostar.

Medlemmar som inte tillhör arrangerande lokalklubb, medtar giltigt medlemskort/medlemsbevis till utställningen.

 

Vaccinationsföreskrifter

Deltagande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
Hund över ett (1) års ålder: Hund skall vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före utställningsdagen.

Kontroll att gällande vaccinationsbestämmelser följts görs vid utställningarna.

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluens(kennelhosta).

Deltagande utländska hundar skall vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinicocos).

Till ägare med importerad hund:

Det går inte att anmäla en svenskägd hund med ett utländskt registreringsnummer. Svenska Kennelklubben omregistrerar svenskägd hund som är registrerad i Norge, Finland eller Danmark men då måste registreringsbeviset i original + införseltillstånd (Danmark och Finland) tillsammans med en registreringsansökan sändas in till SKK.

Mer information om att importera och omregistrera hund finns på SKKs sida, Importera Hund

 

För anmälan av utländsk hund gäller följande:

För att en utlandsägd hund ska kunna delta på prov eller utställning i Sverige måste hundens uppgifter finnas i Svenska Kennelklubbens register. Information SKKs sida, Utlandsägd hund.

Om utländsk hund ska delta i jaktklass krävs även WCC-intyg vilket i så fall bifogas.

Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras.

Kemiskt eller kirurgiskt kastrerade hanhundar/tikar

Reglerna säger i korthet:

- Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid utställning, prov, tävling eller beskrivningar, oavsett bakomliggande orsak till behandlingen. 6 månaders karenstid föreligger innan deltagande återigen kan ske vid medicinsk behandling.
Används chipimplantatet Suprelorin är karenstiden som kortast 12 månader.

- Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens för deltagande vid prov, tävling och beskrivning (ej utställning).
Vid internationella prov och tävlingar kan dock särskilda krav på testikelstatus föreligga. För upplysning om detta, se specifika regelverk.

- Tik som fått medicinsk/kemisk behandling för uppskjutande av löp omfattas inte av generell dispens. Det råder även en karenstid om 6 månader efter avslutad behandlingsperiod för sådan tik. 

- Tik som kastrerats kirurgisk medges generell dispens att delta vid utställning, prov eller tävling. Detta innebär att ansökan om dispens inte behöver ske.

Mer information

OBS! Reglerna för kemiskt eller kirurgiskt kastrerade hanhundar/tikar finns att läsa här.