Regelrevidering 2022

Här nedan finner du dokument och information gällande den pågående regelrevideringen.

 

2019-11-29

Rapport från projektgruppens möte 22 november.


2019-11-25

Vid projektgruppens möte den 22 november reviderades dokumentet för löshundsprov och detta är nu det som ligger till grund för det fortsatta arbetet.
Övriga dokument (Vildsvin steg 2, Ledhund steg 2, Älgspår steg 2) är oförändrade och således fortfarande aktuella.


2019-11-06

Nu har alla klubbar svarat om vad man tycker om samtliga förslag till regelrevidering.
Av bilagorna nedan kan Du se resultatet.

Närmast på agendan står träff med projektgrupp den 22 november. Efter den träffen utarbetas rapport med förslag till förändringar.


2019-10-01 

Här nedan finns de dokument som presenterades under helgens ordförandekonferens i Gimo.

Det ena är en sammanställning över hur lokal- och rasklubbar arbetat i inledningen av revideringsarbetet.
Det andra är en sammanställning från lokal- och rasklubbar inkomna synpunkter.

 


2019-09-05 – Lägserapport 1

Nu har alla lokal- och rasklubbar lämnat sina synpunkter på önskvärda förändringar i gällande jaktprovsregler.

Synpunkterna har sammanställts och har skickats ut till styrelser och projektgrupps­deltagare i alla klubbar. Materialet kommer att diskuteras vid kommande ordförande­konferens i slutet av september.

Varje klubb ombeds nu redovisa vad man tycker om andra klubbars förslag och dessa synpunkter ska vara hos SÄK senast 6 oktober.

Arbetet följer fastlagd projektplan.

Inlämnade synpunkter på de fyra regelformerna ser Du här ….

 


2019-08-12 – SKK artikel till jakthundklubbarna

 


2019-07-12 – Tre nya dokument

  • Det ena är en översikt av de olika grupperna som är tillsatta att jobba kring regelrevideringen.
  • Det andra dokumentet är en reviderad Projektplan (rev. 2019-05-01)
  • Det tredje är en jämförelse som gjorts över skillnader i regelsystem i Finland, Norge respektive Sverige. Dokumentet är utarbetat i samverkan mellan samtliga tre länder och låg till grund för dialogen vid NÄU-träffen 27, 28 juni.

 


Övergripande projektplan i 17 steg (maj 2019 – april 2022) 

Här presenteras den projektplan som antogs vid ordförandekonferensen i Falun samt presentationen som visades där.

 

Steg 1, Maj – augusti 2019

Inventering av synpunkter och förslag på förändringar

Respektive klubb inventerar medlemmarnas förslag till förändringar behov av förtydliganden i befintliga provregler.

Klubbens styrelse sammanställer och värderar inkomna förslag till en prioriteringslista som överlämnas till SÄK senast 2019-08-30.

Klubben prioriterar enligt gruppering; 1. mycket angeläget, 2. angeläget, 3. önskvärt men inte viktigt.

Under denna tidsperiod ger SÄK information till NÄU om det arbete som pågår inom Sverige. Former för samverkan utvecklas och kontaktpersoner utses.

 

Steg 2 – september 2019

Sammanställning av inkomna förslag.
SÄK sammanställer de förslag/önskemål som kommit från samtliga klubbar.
Redovisning av inkomna förslag sker vid ordförandekonferens i september.

Steg 3 –

Share