Regelrevidering 2022

Här nedan finner du dokument och information gällande den pågående regelrevideringen.

 

2020-03-08

Nu har alla lokalklubbar och de flesta rasklubbarna haft årsmöten. Alla har gett klartecken till att rapport 1 ”Sverigeplattformen” ligger till grund för det fortsatta arbetet med att utforma förslag till detaljerade jaktprovsregler.

Ett första underlag har därför nu skickats ut till projektgruppen (där alla klubbar har två ledamöter). De ska svara på ett antal frågor och har även möjlighet att lämna egna förslag senast den 20 mars. Därefter ställs frågor och svar samman för nytt utskick och möjlighet för ”alla att tycka om allas synpunkter/förslag”. Svar denna gång senast 30 april. Detta innebär att vi under maj månad kommer kunna redovisa hur ”älghundssverige” önskar forma sina regler. Vi kommer att lägga ut material på vår hemsida så fort det finns nytt att informera om.

Under januari/februari har projektledaren haft intensiv maildialog med Finland och Norge för att klara ut skillnader i regler men även tillämpning mellan våra tre länder. Vi hade också en fysisk träff sista dagarna i februari. Sammanställning från den träffen kommer att läggas ut på hemsidan så fort alla tre länderna kvitterat att den stämmer.

Vi publicerar nu dels de frågor som gått till projektgruppen och dels det underlag som tagits fram på jämförelse av regler mellan våra tre länder. I dokumenten finns ett första utkast/arbetsmaterial till anpassning av svenska reglerna inom den inriktning som ges av rapport 1. I dokument utakst 1 går det enkelt jämföra utkastet med dagens finska respektive norska regler. Projektgruppen ska nu ska läsa in sig på materialet och värdera, kommentera och har möjlighet ge nya förslag. Vi ligger bra till jämfört med projektets tidplan tack vare att alla klubbarna gett klartecken till rapport 1.

Träff inom NÄU planeras till slutet maj/början juni. Projektgruppen kommer att ha fysiska möten under juni och även då att jobba med frågan om vad som behöver anpassas för att det ska bli en större samstämmighet mellan våra tre länders jaktprovsregler. Under sensommaren/tidig höst blir det mer intensiv dialog inom NÄU om ev gemensamma regler. Under hösten sker sedan framskrivning av förslag till jaktprovsregler som ska gälla från 2022-07-01. Förslaget kommer att skickas till samtliga klubbar under december månad för att klubbarna ska ta ställning vid sina årsmöten febr/mars 2021 och slutligen SÄKs årsstämma i april 2021. SKK ska ha förslag till reviderade regler senast 1 juli 2021.

Om Du som läser detta har funderingar så är det bra om Du vänder Dig till Din klubbs representanter i projektgruppen.


2019-11-29

Rapport från projektgruppens möte 22 november.


2019-11-25

Vid projektgruppens möte den 22 november reviderades dokumentet för löshundsprov och detta är nu det som ligger till grund för det fortsatta arbetet.
Övriga dokument (Vildsvin steg 2, Ledhund steg 2, Älgspår steg 2) är oförändrade och således fortfarande aktuella.


2019-11-06

Nu har alla klubbar svarat om vad man tycker om samtliga förslag till regelrevidering.
Av bilagorna nedan kan Du se resultatet.

Närmast på agendan står träff med projektgrupp den 22 november. Efter den träffen utarbetas rapport med förslag till förändringar.


2019-10-01 

Här nedan finns de dokument som presenterades under helgens ordförandekonferens i Gimo.

Det ena är en sammanställning över hur lokal- och rasklubbar arbetat i inledningen av revideringsarbetet.
Det andra är en sammanställning från lokal- och rasklubbar inkomna synpunkter.

 


2019-09-05 – Lägserapport 1

Nu har alla lokal- och rasklubbar lämnat sina synpunkter på önskvärda förändringar i gällande jaktprovsregler.

Synpunkterna har sammanställts och har skickats ut till styrelser och projektgrupps­deltagare i alla klubbar. Materialet kommer att diskuteras vid kommande ordförande­konferens i slutet av september.

Varje klubb ombeds nu redovisa vad man tycker om andra klubbars förslag och dessa synpunkter ska vara hos SÄK senast 6 oktober.

Arbetet följer fastlagd projektplan.

Inlämnade synpunkter på de fyra regelformerna ser Du här ….

 


2019-08-12 – SKK artikel till jakthundklubbarna

 


2019-07-12 – Tre nya dokument

  • Det ena är en översikt av de olika grupperna som är tillsatta att jobba kring regelrevideringen.
  • Det andra dokumentet är en reviderad Projektplan (rev. 2019-05-01)
  • Det tredje är en jämförelse som gjorts över skillnader i regelsystem i Finland, Norge respektive Sverige. Dokumentet är utarbetat i samverkan mellan samtliga tre länder och låg till grund för dialogen vid NÄU-träffen 27, 28 juni.

 


Övergripande projektplan i 17 steg (maj 2019 – april 2022) 

Här presenteras den projektplan som antogs vid ordförandekonferensen i Falun samt presentationen som visades där.

 

Steg 1, Maj – augusti 2019

Inventering av synpunkter och förslag på förändringar

Respektive klubb inventerar medlemmarnas förslag till förändringar behov av förtydliganden i befintliga provregler.

Klubbens styrelse sammanställer och värderar inkomna förslag till en prioriteringslista som överlämnas till SÄK senast 2019-08-30.

Klubben prioriterar enligt gruppering; 1. mycket angeläget, 2. angeläget, 3. önskvärt men inte viktigt.

Under denna tidsperiod ger SÄK information till NÄU om det arbete som pågår inom Sverige. Former för samverkan utvecklas och kontaktpersoner utses.

 

Steg 2 – september 2019

Sammanställning av inkomna förslag.
SÄK sammanställer de förslag/önskemål som kommit från samtliga klubbar.
Redovisning av inkomna förslag sker vid ordförandekonferens i september.

Steg 3 –

Share