Regelrevidering 2022

Här nedan finner du dokument och information gällande den pågående regelrevideringen.
.
2020-10-26

Nu har svar inkommit från alla lokalklubbar samt en rasklubb. Återigen en del tidsfördröjning i svaren på grund av jakt…

Ni får här nedan:

  1. Sammanställning av svaren på senaste enkät.
  2. Jaktprovsregler version 7 reviderad utifrån majoritetsvilja enligt inkomna svar.
  3. Ny slutlig enkät på några detaljfrågor och ett konkret alternativ för bedömning ”översök” från Björnhundsklubben. Svar på denna enkät har begärts in till den 28 oktober.

Därefter kommer det att finnas en version regler som speglar den svenska viljan. Då är det också läge att jämföra med norska och finska regler så som de ser ut efter deras respektive förändringstankar.


2020-10-01

Här kommer sammanställning på senaste enkäten. Det har tagit tid eftersom flera klubbar tog längre tid på sig än tidplanen.
Utöver sammanställning och mina analyser/tolkningar kommer senaste version jaktprovsregler så som de skulle kunna se ut utifrån resultatet av inkomna enkätsvar.

 

Några svar gör att vi behöver justera tidigare konstruktion av reglerna (t.ex. för alltför långa sökturer, resp. överdrivet förföljande)
Detta skapar behov av att skicka ut en förhoppningsvis sista enkät för att få svar på mina förslag till ny konstruktion. Till detta också några frågor på områden som klubbarna tidigare inte tagit ställning till.
Här nedan den nya enkäten:

Svar önskas senast 10 oktober.

Enkät och resultat har kommunicerats med styrgruppen.

Träff med Norge och Finland planeras till någon gång efter 20 oktober.

B-O Åkerström, projektledare


2020-08-07

Nu har NÄU-s arbetsgrupp träffats och diskuterat utveckling av jaktprovsregler i de tre länderna. En del skillnader kvarstår fortfarande men anpassning föreslås i alla tre länder. Det finns nu ett antal förslag från Finland och Norge som projektgruppen har fram till 15 september på sig att ta ställning till. Du kan läsa mer…..

 


2020-07-15

Här kommer ytterligare en lägesrapport om vad som händer i arbetet tillsammans med Finland och Norge och hur tidplanen för vårt fortsatta arbete i Sverige kan komma att se ut.

Enligt planen kommmer nu en ny enkätomgång ut den 10 augusti med svar senast 15 september.
Enkäten kommer att ta upp de fåtal frågor vi har öppna i vårt egna arbete inom Sverige men också några frågor om anpassning till gemensamma regler.

I lägesrapporten nedan kan ni följa dialogen som pågår.
Där finns även en sammanställning över moment 10 där vårt svenska förslag sorterats om enligt de rubriker som Finland och Norge använder (sök, älgarbete och vid provets slut). Detta för att det ska vara enklare att jämföra.

 


2020-06-25

Nu har vi haft både förberedande träff inför NÄU-träff och NÄU-träff.

Vid NÄU-träffen redovisades minnesanteckningarna från den förberedande träffen (som publicerats tidigare).

Beslutet blev att vi fortsätter föra dialog om de skillnader som finns mellan reglerna idag och att vi ska bli mera konkreta om bedömda förutsättningar för att närma oss varandra.

Finland deklarerade att de ändrar krav på tid för full poäng på upptagsplats till 90 minuter så där blir vi lika mellan länderna. Fortsättning följer alltså men det kan ta ett tag för det finns några frågor där Finland/Norge ska se om de kan hitta en gemensam syn (typ tabell mom 1 vid upptag första söktur). Det kan också finnas en tanke om mom 5 vilja att förfölja, nämligen att kräva att en av delsträckorna efter stöt är minst 1,5 km för högsta poäng (för att testa viljan att förfölja resp krav på stöt). När de kommit med konkreta förslag så ställer vi fråga till svenska projektgruppen så får vi se vad Sverige tycker om förslagen.

I samband med den förberedande träffen 11 juni klarade vi också ut frågan om kontaktbesök (blink på norska). Det finns anledning för oss i Sverige att skilja på kontaktbesök (hunden kommer till provgruppen men återgår självmant till älgarbetet) respektive brytning där hunden stannar kvar hos provgrupp mer än två minuter. Regeltexten är justerad utifrån dessa förtydliganden. Det är även tydligt att både Finland och Norge tillämpar att det är 100 meter från ståndplats som är gränsen för när blink/kontaktbesök blir besvärande för hunden. Detta gäller även om definitionen av upptagsplats blir 200 meter (lika i de tre länderna).

I denna version regeltext är även texten om provtider justerad. Nordiska använder Arbetstid som huvudbegrepp för tiden efter det hunden hittat älg. Tiden delas upp i poänggivande arbetstid (PA) respektive icke poänggivande arbetstid (IPA).

 

Nu fortsätter dialogen inom NÄU med planering att det kommer ett antal principfrågor till projektgruppen under sensommaren.

Bert-Olof Åkerström, projektledare


2020-06-18

Här är ytterligare dokument efter senaste månadens möten.

 


2020-06-12

Här nedan finns ett färgglatt dokument som är ett resultat av de senaste synpunkterna (Alldeles i början förklaras färgerna).
Det fanns ett antal slamkrypare i textmaterialet så stort tack till er som upptäckt detta. Det finns säkert fler saker som kommer att behöva justeras/förtydligas etc.

Det finns fortfarande ett antal val av alternativ som det inte ”röstats om” (turkosmarkerat). Det kommer i dagsläget inte skickas ut ytterligare en enkät för att reda ut dessa fåtal frågetecken. Dessa frågor kommer i stället att tas upp i samband med de svar som ska lämnas på frågorna om vad klubbarnas representanter tycker i ett nordiskt perspektiv. I stort har vi nu en version regeltext som i många stycken visar den svenska inställningen.

Utöver det färgglada dokumentet får ni också en aktuell sammanställning kvarstående skillnader jämfört finska respektive norska regler. I det dokumentet har undertecknad försökt titta i spåkulan om vilka skillnader som borde vara ok olika respektive vilka som borde kunna bli likadana. Sedan finns ett antal knäckpunkter som kommer ta längre tid att diskutera.

Två klubbar har invänt mot ordet skogsprotokoll och vill ha anteckningar i stället. Jag har kopierat det norska skogsprotokollet första sida (dvs notering sökturer). Jag tror att det kommer att upplevas naturligt att använda skogskortet för att hålla reda på de fyra kriterier som ska värderas i mom 1.

Under dialogen om text har jag haft en maildialog om hur bedöma moment 1 sök vid upptag första söktur. Jag tror de exemplen kan vara av intresse för alla. Dokumentet finns här nedan.

Jag har också deltagit i ett möte med företrädare för rasavelsgruppen. Minnesanteckningar från detta möte kommer så fort rasavelsgruppen behandlat frågorna.

 

 

Vad händer nu som nästa steg i projektet löshundsregler?

  1. Vi har datamöte  med Finland och Norges kontaktpersoner den 11 juni. Det är ett förberedande möte inför kommande NÄU-träff som planeras i slutet av juni. Målsättning med möten är dels en gemensam tidplan för fortsatt arbete och dialog om vad som skiljer oss nu och vad som behöver justeras för att bli enhetligt. Innebär alltså att vi pratar om den sammanställning ni finner här ovan.
  2. Efter NÄU-mötet återkommer vi med rapport om aktuellt läge i våra tre länder och vilken tidplan vi kommit fram till för det fortsatta arbetet som bör ske parallellt inom alla tre länderna. Vi får se när vi är framme i ett läge där klubbarnas representanter behöver tala om vilken anpassning som är acceptabla att göra för att det ska bli enhetliga jaktprovsregler i de tre länderna.

Bert-Olof Åkerström, projektledare


2020-05-12

Nu har vi sammanställt svaren från lokal- och rasklubbar på den senaste enkäten om hur kommande jaktprovsregler för löshund älg önskas utformas. Resultatet och en del kommentarer kan ni läsa i nedanstående exceldokument.

Nu finns också ett första utkast till regeltext som bygger på alla exceldokument vi processat i projektet. Utkastet till regeltext bygger på den majoritetsvilja som kommit fram under projektets gång. Överstruket turkos är sådant som vi inte pratat färdigt om eller inväntar dialog med Finland och Norge.

En del text i blått är tillägg utifrån kommentarer i senaste enkätsammanställning dvs den ska granskas av projektgruppens medlemmar.

En tanke i utkastet till regeldokumentet är:
– Det domaren måste tänka på i skogen står ovanför poängtabellen för resp moment
– Det domaren måste tänka på vid poängsättning står nedanför poängtabellen.

Kapitel 6 definitioner/tillämpningsanvisningar är tanken att SÄKs styrelse ska kunna justera då det finns behov av detta (förutsätter mandat av SKK att göra så). En fördel med detta är att våra domare slipper leta i flera dokument om vad som gäller både avseenderegler och tillämpningsanvisningar.

Jobbet i projektgruppen den närmaste tiden blir att fila på texterna dvs skriva mera rakt, referera mer till kapitel 6, skriva tydligare och naturligtvis att ta bort dubbelskrivningar och andra fel som behöver rättas till.Vi vet i många delar vad det finns majoritetsvilja för men texterna kan bearbetas utan att ändra majoritetens vilja. Projektgruppen har till den 30 maj för detta arbete.

Under tiden med detta jobb får Finland och Norge ta del av vårt material. Förhoppningsvis får vi signaler om vad de tänker ändra hos sig. En del förändringar kan ju innebära att vi blir mer lika varandra. Kvar kommer att finnas ett antal saker som skiljer och när vi vaskat fram detta så blir det nya saker att ta ställning till under sommaren och förhösten.

 


2020-04-14

Nu har projektgruppen fått nya frågor att fundera på. Utifrån tidigare svar har utkastet till momentregler justerats (Utkast 2 Sverigeregler). Dessutom har projektgruppen fått ett första utkast till regelskrivning för de inledande kapitlen.

Svar ska lämnas senast 30 april.

 


2020-04-02

Nu har klubbarna svarat på det första utskicket om hur mer detaljerade regler bör utformas.
Sammanställningen hittar ni här nedan i Excel-format.

Nu sker analys inför ett utskick till klubbarna som ska gå ut senast 5 april.

Om ni har frågor, vänd er gärna till de som är representanter i projektgruppen i er klubb.

 


2020-03-08

Nu har alla lokalklubbar och de flesta rasklubbarna haft årsmöten. Alla har gett klartecken till att rapport 1 ”Sverigeplattformen” ligger till grund för det fortsatta arbetet med att utforma förslag till detaljerade jaktprovsregler.

Ett första underlag har därför nu skickats ut till projektgruppen (där alla klubbar har två ledamöter). De ska svara på ett antal frågor och har även möjlighet att lämna egna förslag senast den 20 mars. Därefter ställs frågor och svar samman för nytt utskick och möjlighet för ”alla att tycka om allas synpunkter/förslag”. Svar denna gång senast 30 april. Detta innebär att vi under maj månad kommer kunna redovisa hur ”älghundssverige” önskar forma sina regler. Vi kommer att lägga ut material på vår hemsida så fort det finns nytt att informera om.

Under januari/februari har projektledaren haft intensiv maildialog med Finland och Norge för att klara ut skillnader i regler men även tillämpning mellan våra tre länder. Vi hade också en fysisk träff sista dagarna i februari. Sammanställning från den träffen kommer att läggas ut på hemsidan så fort alla tre länderna kvitterat att den stämmer.

Vi publicerar nu dels de frågor som gått till projektgruppen och dels det underlag som tagits fram på jämförelse av regler mellan våra tre länder. I dokumenten finns ett första utkast/arbetsmaterial till anpassning av svenska reglerna inom den inriktning som ges av rapport 1. I dokument utakst 1 går det enkelt jämföra utkastet med dagens finska respektive norska regler. Projektgruppen ska nu ska läsa in sig på materialet och värdera, kommentera och har möjlighet ge nya förslag. Vi ligger bra till jämfört med projektets tidplan tack vare att alla klubbarna gett klartecken till rapport 1.

Träff inom NÄU planeras till slutet maj/början juni. Projektgruppen kommer att ha fysiska möten under juni och även då att jobba med frågan om vad som behöver anpassas för att det ska bli en större samstämmighet mellan våra tre länders jaktprovsregler. Under sensommaren/tidig höst blir det mer intensiv dialog inom NÄU om ev gemensamma regler. Under hösten sker sedan framskrivning av förslag till jaktprovsregler som ska gälla från 2022-07-01. Förslaget kommer att skickas till samtliga klubbar under december månad för att klubbarna ska ta ställning vid sina årsmöten febr/mars 2021 och slutligen SÄKs årsstämma i april 2021. SKK ska ha förslag till reviderade regler senast 1 juli 2021.

Om Du som läser detta har funderingar så är det bra om Du vänder Dig till Din klubbs representanter i projektgruppen.

 


2019-11-29

Rapport från projektgruppens möte 22 november.

 


2019-11-25

Vid projektgruppens möte den 22 november reviderades dokumentet för löshundsprov och detta är nu det som ligger till grund för det fortsatta arbetet.
Övriga dokument (Vildsvin steg 2, Ledhund steg 2, Älgspår steg 2) är oförändrade och således fortfarande aktuella.

 


2019-11-06

Nu har alla klubbar svarat om vad man tycker om samtliga förslag till regelrevidering.
Av bilagorna nedan kan Du se resultatet.

Närmast på agendan står träff med projektgrupp den 22 november. Efter den träffen utarbetas rapport med förslag till förändringar.

 


2019-10-01 

Här nedan finns de dokument som presenterades under helgens ordförandekonferens i Gimo.

Det ena är en sammanställning över hur lokal- och rasklubbar arbetat i inledningen av revideringsarbetet.
Det andra är en sammanställning från lokal- och rasklubbar inkomna synpunkter.

 


2019-09-05 – Lägserapport 1

Nu har alla lokal- och rasklubbar lämnat sina synpunkter på önskvärda förändringar i gällande jaktprovsregler.

Synpunkterna har sammanställts och har skickats ut till styrelser och projektgrupps­deltagare i alla klubbar. Materialet kommer att diskuteras vid kommande ordförande­konferens i slutet av september.

Varje klubb ombeds nu redovisa vad man tycker om andra klubbars förslag och dessa synpunkter ska vara hos SÄK senast 6 oktober.

Arbetet följer fastlagd projektplan.

Inlämnade synpunkter på de fyra regelformerna ser Du här ….

 


2019-08-12 – SKK artikel till jakthundklubbarna

 


2019-07-12 – Tre nya dokument

  • Det ena är en översikt av de olika grupperna som är tillsatta att jobba kring regelrevideringen.
  • Det andra dokumentet är en reviderad Projektplan (rev. 2019-05-01)
  • Det tredje är en jämförelse som gjorts över skillnader i regelsystem i Finland, Norge respektive Sverige. Dokumentet är utarbetat i samverkan mellan samtliga tre länder och låg till grund för dialogen vid NÄU-träffen 27, 28 juni.

 


Övergripande projektplan i 17 steg (maj 2019 – april 2022) 

Här presenteras den projektplan som antogs vid ordförandekonferensen i Falun samt presentationen som visades där.

 

Steg 1, Maj – augusti 2019

Inventering av synpunkter och förslag på förändringar

Respektive klubb inventerar medlemmarnas förslag till förändringar behov av förtydliganden i befintliga provregler.

Klubbens styrelse sammanställer och värderar inkomna förslag till en prioriteringslista som överlämnas till SÄK senast 2019-08-30.

Klubben prioriterar enligt gruppering; 1. mycket angeläget, 2. angeläget, 3. önskvärt men inte viktigt.

Under denna tidsperiod ger SÄK information till NÄU om det arbete som pågår inom Sverige. Former för samverkan utvecklas och kontaktpersoner utses.

 

Steg 2 – september 2019

Sammanställning av inkomna förslag.
SÄK sammanställer de förslag/önskemål som kommit från samtliga klubbar.
Redovisning av inkomna förslag sker vid ordförandekonferens i september.

Steg 3 –

Share