Avelspolicy, avelsmål

Övergripande mål:

Svenska Älghundklubbens övergripande mål är att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda älghundar. Våra rasers utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning som dessa får. Ärftlig variation är en förutsättning för rasernas möjlighet att fortleva. Därför skall aveln vara målinriktad, långsiktlig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet eller funktion eller tömmer raserna på genetisk variation.

Riktlinjer för uppnående av uppsatta mål:
  • Uppnå ökad genetisk variation och minskad inavelsgrad genom att verka för låg andel nära släktskapsparningar. Arbeta för att enskilda individer eller grupper av närbesläktade individer inte överutnyttjas i aveln.
  • Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav där samarbetsförmågan har vital betydelse.
  • Prioritera avel som gynnar avkommas möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar.
  • Endast avla på hundar utan störningar i den naturliga fortplantningsförmågan, genitalia, parning, dräktighet och omhändertagande av valpar.
  • Prioritera avel som gynnar god funktion och som höjer rasernas jaktliga egenskaper och som förebygger förekomsten av exteriöra och jaktliga ytterligheter.
  • Medverka till att bygga upp raser som idag har liten numerär.